1. Objecte i acceptació

Les presents condicions generals d'ús d'aquesta pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de www.marinabcubells.com, propietat de Marina Bartolomé Cubells, amb domicili a Calle Cavallers nº6, Tarragona, 43003 i amb NIF 39664309G, en endavant, «l'Empresa», que l'usuari de la pàgina web haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des de la pàgina web. El mer accés i/o utilització a la pàgina web, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.


2. Modificacions

«L'Empresa» es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús de la pàgina web. En tot cas, es recomana consultar periòdicament els presents termes d'ús de la pàgina web, ja que poden ser modificats.


3. Obligacions de l'usuari

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d'ús de la pàgina web. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes.

Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.


4. Responsabilitat de la pàgina web

L'Usuari coneix i accepta que la pàgina web no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des de la pàgina web.

Exceptuant els casos en què la llei imposa expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, la pàgina web no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis de la pàgina web.

En tot cas, la pàgina web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de «l'Empresa». Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.


5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles a la pàgina web corresponen exclusivament a «l'Empresa» o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web de la pàgina web sense l'autorització de «l'Empresa», sempre que no siguin a una pàgina que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, la pàgina web es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. La pàgina web no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d'ús de la pàgina web.


6. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de Tarragona. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'usuari vulgui efectuar a «l'Empresa» titular de la pàgina web s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça: Carrer Cavallers nº6, Tarragona, 43003.